مدیریت تعاونی
 
عبدالله حسامی رییس هیات مدیره
زهرا سلطانی نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل
علی کریم زاده عضو هیات مدیره
غلامحسین طاعی عضو هیات مدیره
سیدناصر شهیدی عضو هیات مدیره
ناصر ایوبی بازرس قانونی